Podmínky dodání studentských licencí MAXON

Studentská licence může být vydána osobě, která má a po nejméně tři následující měsíce bude mít status žáka nebo studenta:

Studentské licence mohou být vydány také osobám se statusem učitele na výše uvedených školách nebo po předchozím souhlasu firmou MAXON či jejím partnerem i pro učitele v jiných nekomerčních vzdělávacích institucích (domy dětí a mládeže apod.).

Firma MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo odmítnout žádost o vydání studentské licence v případě jakýchkoliv pochybností ohledně správnosti uživatelem poskytnutých údajů, způsobu využití licence apod.

Časové omezení studentské licence

Použití studentské licence je vázáno na registraci u firmy MAXON a je limitováno maximálně na období 18 měsíců. Pokud uživatel v průběhu platnosti licence ztratí status studenta (např. z důvodu ukončení studia) nebo učitele, zaniká také jeho právo na další používání studentské licence programu CINEMA 4D.

Pokud v období 18 měsíců od vydání licence vyjde nová verze programu CINEMA 4D pro studenty, může student či učitel bez odkladu zažádat o přidělení studentské licence k této verzi (u zdarma šířené verze) nebo novou verzi zakoupit (u placené verze), ale pouze za předpokladu, že splňuje všechna kritéria pro její vydání.

Aktivace

Nainstalovanou studentskou licenci je nutné tzv. aktivovat. V průběhu aktivačního procesu, zahájeného po prvním spuštění programu, obdržíte od firmy MAXON mailem tzv. aktivační kód, který vložíte do příslušného dialogového okna. Aktivační kód je vázán na konkrétní hardware. Pokud tedy naistalujete volně šířenou studentskou verzi programu CINEMA 4D na jiný počítač, musíte aktivační proces absolvovat znovu.

Studenti mají pro danou verzi programu k dispozici maximálně tři aktivace - to znamená, že mohou u jedné verze CINEMY 4D třikrát změnit hardware. Čtvrté a další žádosti o aktivaci mohou být ze strany firmy MAXON odmítnuty bez udání důvodu. Jestliže vyjde nová verze produktu, dotyčný student/učitel zažádá o přidělení licence a bude mu vyhověno, bude mít k této verzi opět k dispozici tři nové aktivace.   

Funkční omezení studentské licence

Zdarma dodávaná studentská licence programu CINEMA 4D vychází z plné komerční verze produktu CINEMA 4D Studio a je s ním z hlediska funkčnosti a výměny dat plně kompatibilní. Obsahuje naprosto stejné funkce a nástroje. Z důvodu absence klasického sériového čísla nelze do zdarma dodávané studentské verze instalovat doplňky a rozšíření, vázané na sériové číslo CINEMY 4D, taktéž zde chybí modul NET Render pro rozložení výpočtu po síti. Výstupní vizualizace a animace neobsahují žádný vodoznak, ani nemají žádné omezení z hlediska maximálního rozlišení.

Zákaz komerčního využití

Upozorňujeme, že použití studentských licencí pro jakékoliv komerční účely a aktivity je striktně zakázáno. Mezi komerční aktivity patří zejména jakákoliv činnost prováděná za úplatu nebo nefinanční protiplnění včetně práce na zakázku či šíření vytvořených děl.

Pokud dojde k porušení tohoto bodu ujednání, firma MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo fakturovat uživateli plnou cenu komerční licence programu CINEMA 4D Studio.

Doklad o studiu (studenti)

Status studenta musí žadatel při registraci prokázat formou naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce.

Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)

Status učitele musí žadatel při registraci prokázat formou naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnání na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Zpracování žádostí o vydání studentské licence

Firma MAXON začne se zpracováním žádosti o přidělení studentské licence pro obdržení registrace. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti v případě velkého zájmu uživatelů může trvat až 10 dnů. V zájmu hladkého průběhu vyřízení Vaší žádosti se prosím ujistěte, že jste správně vyplnili požadované informace a dodali všechny potřebné dokumenty. Dbejte na správné zadání Vaší e-mailové adresy, při čekání na email od nás zkontrolujte i obsah Vaší složky s nevyžádanou poštou, zda se tam příslušné e-maily náhodou nevyskytují.

Možné důvody pro zamítnutí žádosti