Podmínky dodání licencí MAXON pro student a učitele

Licence pro studenty může být vystavena osobě, která má a po nejméně tři následující měsíce bude mít status žáka nebo studenta:

Licence pro učitele mohou být vystaveny osobám se statusem učitele na výše uvedených školách. Nebo po předchozím souhlasu společnosti MAXON či jejího partnera i pro učitele v jiných nekomerčních vzdělávacích institucích (domy dětí a mládeže apod.).

Firma MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo odmítnout žádost o vydání student/učitel licence v případě jakýchkoliv pochybností ohledně správnosti uživatelem poskytnutých údajů, způsobu využití licence apod.

Časové omezení student/učitel licence

Použití student/učitel licence je vázáno na registraci u firmy MAXON a je limitováno maximálně na období 18 měsíců. Pokud uživatel v průběhu platnosti licence ztratí status studenta (např. z důvodu ukončení studia) nebo učitele, zaniká také jeho právo na další používání student/učitel licence programu CINEMA 4D.

Vyjde-li v období 18 měsíců od vydání licence nová verze programu CINEMA 4D pro studenty/učitele, může student/učitel zažádat o přidělení student/učitel licence k této verzi (u zdarma šířené verze). Nebo novou verzi zakoupit (u placené verze), ale pouze za předpokladu, že splňuje všechna kritéria pro její vydání.

Aktivace

Nainstalovanou student/učitel licenci je nutné tzv. aktivovat. V průběhu aktivačního procesu, zahájeného po prvním spuštění programu, obdrží od výrobce (MAXON) mailem tzv. aktivační kód, který vloží do příslušného dialogového okna. Aktivační kód je vázán na konkrétní hardware, a typ připojení k internetu. Pokud tedy naistaluje volně šířenou student/učitel verzi programu CINEMA 4D na jiný počítač, musí být proveden nový aktivační proces (pro získání nového aktivačního klíče).

Studenti/učitelé mají pro danou konkrétní verzi programu (např. R19) k dispozici maximálně tři aktivace - to znamená, že mohou u jedné verze CINEMY 4D třikrát změnit hardware. Čtvrté a další žádosti o aktivaci mohou být ze strany firmy MAXON odmítnuty bez udání důvodu. Jestliže vyjde nová verze produktu, dotyčný student/učitel zažádá o přidělení licence a bude mu vyhověno, bude mít k této verzi opět k dispozici tři nové aktivace.

Funkční omezení student/učitel licence

Zdarma dodávaná student/učitel licence programu CINEMA 4D vychází z plné komerční verze produktu CINEMA 4D Studio a je s ním z hlediska funkčnosti a výměny dat plně kompatibilní. Obsahuje naprosto stejné funkce a nástroje. Z důvodu absence klasického licenčního čísla nelze do zdarma dodávané student/učitel verze instalovat doplňky a rozšíření, vázané na licenční číslo CINEMY 4D. Taktéž zde chybí modul NET Render pro rozložení výpočtu po síti. Výstupní vizualizace a animace neobsahují žádný vodoznak, a nemají žádné omezení z hlediska maximálního rozlišení.

Zákaz komerčního využití

Upozorňujeme, že použití student/učitel licencí pro jakékoliv komerční účely a aktivity je striktně zakázáno. Mezi komerční aktivity patří zejména jakákoliv činnost prováděná za úplatu nebo nefinanční protiplnění včetně práce na zakázku či šíření vytvořených děl.

Pokud dojde k porušení tohoto bodu ujednání, společnost MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo fakturovat uživateli plnou cenu komerční licence programu CINEMA 4D Studio.

Doklad o studiu (studenti)

Status studenta musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce.

Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)

Status učitele musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnaneckém poměru, na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Zpracování žádostí o vydání student/učitel licence

Společnost MAXON zahájí zpracování žádosti o přidělení student/učitel licence po přijetí vyplněné online registrace. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti v případě velkého zájmu uživatelů může trvat až 10 dnů. V zájmu hladkého průběhu vyřízení Vaší žádosti se prosím ujistěte, že jste správně vyplnili požadované informace a dodali všechny potřebné dokumenty. Dbejte na správné zadání Vaší e-mailové adresy, při čekání na email od nás zkontrolujte i obsah Vaší složky s nevyžádanou poštou, zda se tam příslušné e-maily náhodou nevyskytují - maily z domény maxon.net.

Možné důvody pro zamítnutí žádosti