Header

Licenční ujednání MAXON

Licenční smlouva s koncovým uživatelem pro MAXON Software

 

S instalací, kopírováním nebo jiným používáním softwarového produktu souhlasíte s následujícími podmínkami. V případě, že s podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tento softwarový produkt instalovat, kopírovat či používat.

 

Preambule

Tato licenční smlouva koncového uživatele je právoplatnou dohodou mezi Vámi jako fyzickou nebo právnickou osobou, dále jen „koncový uživatel“ a MAXON Computer GmbH, Max-Planck-Straße 20, 61381 Friedrichsdorf, Německo, dále jen „společnost MAXON

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem opravňuje koncového uživatele k používání softwarového produktu MAXON, který je přiložen k této licenční smlouvě koncového uživatele a zahrnuje k tomu patřící média a služby od společnosti MAXON založené na internetu, dále jen „software“.

 

§ 1 – Definice

Poskytovatel licence: MAXON Computer GmbH, Max-Planck-Straße 20, 61381 Friedrichsdorf, Německo

Software: „Software“ ve smyslu této dohody zahrnuje počítačový software, příslušná média, tištěné dokumenty, aplikační dokumentaci, elektronické návody k použití stejně jako online – návody k použití. Výraz „software“ zahrnuje také aktualizace a vylepšení patřící k výstupní verzi, pokud není v následujících nařízeních sjednáno výslovně něco jiného.

IT – zařízení: „IT – zařízení“ ve smyslu této dohody charakterizuje samostatný počítač příp. automatizované pracoviště stejně jako programovatelné součásti zařízení, zvláště také PC – zástrčné karty.

Síť: Pod pojmem síť se dále rozumí propojení IT – zařízení v rámci firmy koncového uživatele. Pojem „sítě“ zahrnuje zvláště sítě založené na serveru a virtuálním prostředí, které může být nastaveno jak globálně, tak i lokálně.

Aktualizace: Software je nutno provést s konstantní nebo vylepšenou funkčností, ale také se záměrem odstranění vad. Změna označení verze je udána následovně např. z R17.016 na R17.032 (odpovídá odstranění chyb); je pro zařazení směrodatná jako aktualizace. Aktualizace jsou zpravidla ze strany společnosti MAXON k dispozici zdarma.

Vylepšení: Software vyšší úrovně nebo s rozšířenou funkčností, případně s následovnou změnou označení verze takto: např. z R16 na R17; je pro zařazení směrodatná jako aktualizace. Aktivace vylepšení se zpravidla provádí za úhradu.

Pohyblivý licenční model: Licenční forma, u které je specifikován maximální počet uživatelů, kteří mohou současně do softwaru zasahovat. Software může být v tomto případě instalován do libovolného počtu počítačů, přičemž centrální licenční server spravuje instalace, a potom může uvolnit na připojené počítače tolik instalací k současnému využití, kolik je v licenčním souboru uloženo.

Rendrovací farma: Spojení počítačů, které se využívají k rendrování 3D – počítačových grafik a počítačových.

Software ke vzdělávacímu účelu: Software, který je k dispozici pro státní nebo státem uznané školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a vzdělávací instituty stejně jako pro vyučující a školící osoby, pro zapsané studenty a žáky na jednom ze zmíněných zařízení pro školní a akademické vzdělání a další vzdělávání, pro účel učení a vyučování a může být ve svojí funkčnosti a/ nebo době platnosti omezen. Nesmí být přímo ani nepřímo použit za obchodním, profesionálním ani za jiným prospěšným účelem.

Není k opětovnému prodeji: Software, na kterém je ze strany společnosti MAXON uvedeno označení „Není k opětovnému prodeji“ a jeho prodej a předání třetí osobě nebylo odsouhlaseno společností MAXON. Mimoto nesmí být přímo ani nepřímo použit za obchodním, profesionálním ani za jiným prospěšným účelem.

Všechna práva, která nejsou výslovně přiznána koncovému uživateli, zůstávají společnosti MAXON. Software společnosti MAXON je chráněn autorskými zákony a jinými zákony stejně jako dohodou o duchovním majetku. Společnost MAXON nebo jejich prodejní partner drží na software duchovní právo, autorské právo a jiná obchodní ochranná práva. Tato licenční smlouva koncového uživatele nezaručuje koncovému uživateli žádná práva na značky nebo servisní značky od společnosti MAXON.

Software je licencován, není prodán.

 

§ 2 – Předmět smlouvy

2.1 Software je ze strany společnosti MAXON prostřednictvím datového nosiče nebo přes aktivování softwaru k dispozici pro koncového uživatele na internetu ke stažení. Společnost MAXON přenechává koncovému uživateli podle následujících nařízení software, nejdříve časově omezený přes kód platný na tři měsíce od aktivace.

Po uplynutí výše uvedené lhůty, je uživatel povinen, zaregistrovat se u společnosti MAXON. Po zaregistrování je uživatel oprávněn k trvalému užívání softwaru. Pokud je dokumentace pro uživatele k dispozici jako elektronická verze online nebo offline, není předání tištěné podoby dokumentace pro uživatele (Příručka pro uživatele) povinné.

2.2 Softwarové demoverze jsou předány koncovému uživateli podle § 6 této dohody.

2.3 Vytvoření a obsluha softwaru není povinná a je předmětem zvláštní dohody („Podpůrná smlouva“).

 

§ 3 – Rozsah práv uživatele

3.1 Koncový uživatel je oprávněn, použít podle této dohody software na všechny hardwary, které má k dispozici. Pokud získal koncový uživatel samostatnou licenci, není oprávněn instalovat a používat software souběžně na více než jedno IT – zařízení. Pokud koncový uživatel mění hardware, je povinen dosavadní instalovaný software z původně používaného hardwaru vymazat.

3.2 Použití na více než jednom IT – zařízení je přípustné pouze v případě, že koncový uživatel získá nebo získal podle § 4 této dohody odpovídající počet samostatných licencí nebo vícenásobnou licenci.

3.3 V případě, že získal koncový uživatel síťovou licenci, je oprávněn instalovat software na síťovém serveru a používat software na tolika pracovištích, kolik licencí od společnosti MAXON získal.

3.4 Pokud získal koncový uživatel pouze aktualizace a vylepšení pro stávající předběžnou verzi softwaru, je oprávněn k používání těchto aktualizací nebo vylepšení pouze, pokud je majitelem platné licence k předběžné verzi.

3.5 Právo k používání softwaru zahrnuje právo software rozmnožovat, pokud je to nutné. Jako nutné rozmnožování se počítá instalace softwaru z datového nosiče nebo ze stahovacího média – např. internet – na pevný disk, velkokapacitní paměťové zařízení, uložení softwaru do hlavní nebo vyrovnávací paměti. Pokud získal koncový uživatel další kopírovací licence ve smyslu § 4 této dohody, je současně oprávněn rozmnožovat software na přenosná paměťová média (CD-ROM aj.).

3.6 Koncový uživatel je oprávněn, na základě podmínek v tomto odstavci, originální software prodat třetí osobě: V případě povoleného prodání třetí osobě se předpokládá, že koncový uživatel společnosti MAXON před prodáním specifikuje třetí osobu, která získá software a práva. Prodání je povoleno pouze v případě, že koncový uživatel třetí osobě předá originální datový nosič včetně všech kopií softwaru, příruček, a další písemnou a elektronickou průvodní dokumentaci, licenční spisy a listiny na datových nosičích nebo elektronických dílech, stejně jako aktualizace a vylepšení a listiny stávajících licencí na tyto produkty. Prodání se může uskutečnit pouze při úplném přenesení uživatelských práv. Částečné přenesení uživatelských práv není povoleno.

3.7 Společnost MAXON dává koncovému uživateli k vyplnění příslušné smluvní formuláře pod § 3.6 pojmenovaných povinností ke stažení.

Prodej třetí osobě bez souhlasu společnosti MAXON není povolen, pokud se jedná o produkty označené jako „Není k opětovnému prodeji“.

3.8 Koncový uživatel není oprávněn obzvláště za účelem nepřímého nebo přímého získání, pronajmout nebo půjčit software bez souhlasu společnosti MAXON třetí osobě. Dále není oprávněn s výjimkou dohod pod § 3.9, zpracovat software nebo provádět jiné změny na softwaru bez souhlasu společnosti MAXON.

3.9 Koncový uživatel je bez souhlasu od společnosti MAXON oprávněn k rozmnožování nebo zpětnému překladu kódu (reverzní inženýring/ demontáž) nebo kódového tvaru pouze v případě, že jsou rozmnožování nebo překlad – bez normálního vyhodnocení poškozeny nebo právní zájmy společnosti MAXON neúnosně narušeny a je nevyhnutné, aby byly získány požadované informace k výrobě interoperability nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými programy. Toto platí pouze v případě, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • obchody jsou provedeny koncovým uživatelem nebo jinou osobou oprávněnou k používání rozmnožovaných částí programu nebo jejich jménem zplnomocněnou osobou,
 • informace potřebné k výrobě interoperability samozřejmě nejsou pro osoby uvedené v předcházejícím odstavci přístupné,
 • obchody jsou omezeny na díly původního programu, které jsou potřebné k výrobě interoperability,
 • informace získané v rámci povolené dekompilace nesmí být použity za jiným účelem než kvůli výrobě interoperability nezávisle vytvořeného programu,
 • nesmí být předány třetí osobě, jedině, že by byly potřebné pro interoperabilitu nezávisle vytvořeného programu,
 • pro vývoj nebo výrobu programu značně podobné tištěné formy nebo jakékoliv jiné formy, které poškozují autorské právo, nesmí být tyto informace použity.

3.10 Pokud koncový uživatel nezískal žádné kopírovací licence, je mu povoleno vytvoření (1) bezpečnostní kopie, která je jednoznačně označena. Výrobní číslo, fakt, že se jedná o bezpečnostní kopii, datum získání a datum zhotovení bezpečnostní kopie je nutno zaznamenat.

3.11 Koncový uživatel není oprávněn používat licenci mimo ustanovení této smlouvy, bez povolení společnosti MAXON a přenášet ji na třetí osobu nebo poskytovat sublicence.

 

§ 4 – Vícenásobné licence

4.1 Koncový uživatel může od společnosti MAXON získat kopírovací licence, které jej opravňují, zhotovit kopie softwaru na přenosný datový nosič. Rozsah udělení práv ohledně zhotovených kopií se určuje podle pravidel § 3 této dohody.

4.2 Koncový uživatel se zavazuje, zhotovené kopie označit čísly výroby, která byla na něj přenesena. Pokud bylo koncovému uživateli poskytnuto pouze výrobní číslo nebo licenční kódové číslo, tak je oprávněn, zhotovit tolik kopií, kolik bylo v písemné kopírovací licenci příp. v licenční listině domluveno. Koncový uživatel se v tomto případě zavazuje, všechny kopie označit všemi příslušnými výrobními čísly.

4.3 Kopírovací licence neopravňuje k vytváření dalších kopií ze zhotovených kopií nebo zhotovené kopie prodávat. Koncový uživatel se vůči společnosti MAXON zavazuje, poskytnout informace o zhotovených kopiích a toto písemně dokázat.

4.4 Pohyblivé licence

Pokud získá koncový uživatel licence pro pohyblivý licenční model, je vedle určeného používání podle této dohody také oprávněn, jednotlivé instalace softwaru na přenosném hardwaru, například laptopu, zřídit a používat. Koncový uživatel akceptuje, že se tím nezvýší celkový počet licencí k současně používaným instalacím, které jsou k dispozici.

4.5 Rendrovací farma – licence

Jestliže chce koncový uživatel software v některé jím provozované rendrovací farmě použít a zároveň ho instalovat a používat na více počítačích současně, je pro každou instalaci potřebná licence pro jednotlivé místo. Pokud software obsahuje modul Team Render, smí koncový uživatel na jednu licenci pro jednotlivé místo instalovat a používat software na jednom počítači a Render Client-verzi softwaru současně navíc na dalších počítačích v rámci své rendrovací farmy, avšak pouze pro vlastní účely: U softwaru CINEMA 4D Broadcast a CINEMA 4D Visualize smí verzi Render Client instalovat a používat až na třech a u softwaru CINEMA 4D Studio na libovolném počtu dalších počítačů v rámci své rendrovací farmy současně. Konečnému uživateli není dovoleno verzi softwaru Render Client (1) instalovat a užívat mimo rendrovací farmu konečného uživatele (2) ke zpracování dat třetích osob nebo k poskytování služby rendering a jiných služeb pro třetí osoby a/nebo (3) na počítačích, v sítích a v rámci Cloud-Service třetí osoby. Na základě poptávky nabídne MAXON speciální produkty a licenční modely, s nimiž koncový uživatel může software použít ve velkých rendrovacích farmách a také k poskytování služby Rendering a jiných služeb pro třetí osoby.

 

§ 5 – Software ke vzdělávacím účelům

5.1 Software ke vzdělávacím účelům nesmí být přímo nebo nepřímo použit pro obchodní, profesionální nebo jiné prospěšné účely.

5.2 Pokud byl software získán, jako software ke vzdělávacím účelům pro studenty, platí tato dohoda podle níže uvedených pravidel:

5.3 Software ke vzdělávacím účelům je odevzdaný výhradně osobám uvedeným v § 1. Studující osoba musí být k tomu aktivně zapsaná na mini málně jednom kurzu na jednom z oprávněných vzdělávacích zařízení. Pokud je software výslovně pro prokázané vzdělávací účely, přizná společnost MA XON koncovému uživateli práva k používání tohoto softwaru pouze pro tyto prokázané vzdělávací účely. Používání softwaru je povoleno pouze v rámci okruhu kvalifikovaných uživatelů. Pokud má koncový uživatel vzhledem k přiřazení svojí osoby k okruhu kvalifikovaných uživatelů pochybnosti, musí se spojit se společností MAXON.

5.4 Používání softwaru za jiným účelem, než je uvedeno v § 5.3, není povoleno, zvláště není používání softwaru povoleno, pokud se jedná o prodej softwaru a s tím související přenos práv k jiným účelům než prokázaným vzdělávacím účelům.

5.5 Prodej, pronájem nebo půjčení softwaru, jeho oprávnění k používání je omezeno na vzdělávací účely, používání za prospěšným účelem není povoleno.

5.6 Tato licence zůstává pouze tak dlouho v platnosti, jak dlouho je koncový uživatel žákem na plný úvazek, zapsaným studentem na plný úvazek nebo vyučujícím na jednom ze vzdělávacích zařízení uvedených v § 1. Tato licence končí, pokud koncový uživatel ukončí svoje vzdělávání nebo pedagogickou činnost na jednom ze vzdělávacích zařízení uvedených v § 1. Dále končí tato licence, pokud koncový uživatel poruší jakékoliv ustanovení této licence. Koncový uživatel se zavazuje, při ukončení zničit všechny kopie softwaru.

5.7 Předpoklad pro záruku licence je, když je náležitě prokázáno vzdělávání nebo pedagogická činnost na jednom ze vzdělávacích zařízení uvedených v § 1. Jako průkaz je akceptováno: průkaz studenta a / nebo potvrzení o zapsání studenta, průkaz žáka, průkaz o pedagogické činnosti na dopisním papíru vzdělávacího zařízení, dodatečně fotokopie občanského průkazu/cestovního pasu. Všechny doklady musí být v době registrace nebo při zaslání objednávky platné.

5.8 Pokud získal koncový zákazník software pro vzdělávací účely zdarma přes stažení, které poskytuje k dispozici společnost MAXON, akceptuje, že během instalace bude zaslán identifikační znak hardwaru použitého IT – zařízení společnosti MAXON. Společnost MAXON zabezpečí, že identifikační znak hardwaru nebude přístupný třetí osobě a bude použit pouze ke generování a validaci potřebného uvolňovacího kódu.

5.9 Pokud byly na IT – zařízení provedeny změny, které vedou ke změně identifikačního znaku hardwaru, bude uvolňovací kód až třikrát ze strany společnosti MAXON validován. Od 4. zaznamenané změny identifikačního znaku hardwaru je společnost MAXON oprávněna, zabránit používání softwaru a ze strany koncového uživatele požádat o doklad k náležitému oprávnění k používání.

5.10 Software ke vzdělávacím účelům pro skupinu uživatelů podle § 1 je výhradně určen pro osobní vzdělávací účely mimo školy a není určen k vyučování ve vzdělávacích zařízeních. Nemůže proto v žádném případě platit jako náhrada za licence školské, vysokoškolské a licence pro vyšší odborné školy od společnosti MAXON (engl. Educational nebo Classroom Licenses) ve školách příp. dalších vzdělávacích institucích, vyšších odborných školách a na univerzitách.

5.11 Tato nabídka zůstává platná tak dlouho, dokud jí společnost MAXON neukončí. Společnost MAXON si vyhrazuje tuto nabídku kdykoliv ukončit.

5.12 Software pro vzdělávací účely je dodáván výhradně plnoletým osobám. Neplnoleté osoby potřebují k objednání písemný souhlas oprávněného vychovatele.

 

§ 6 – Demoverze

6.1 Společnost MAXON může dát koncovému uživateli k dispozici software za účelem hodnocení při dostupnosti jako stažení na webových stránkách firmy nebo v jiné digitální podobě na datových nosičích. Demoverze mohou být ve funkci a vlastnostech omezeny.

6.2 Jakékoliv používání demoverze s přímým nebo nepřímým prospěšným úmyslem je zakázáno. Koncový uživatel akceptuje, že bude v rámci instalace společnost MAXON o používání demoverze informovat. Stejně tak je zakázáno každé přímé nebo nepřímé používání za účelem vzdělání a tréninku.

6.3 Používání demoverze si vyžaduje, před a během hodnocení demoverze provést všeobecné aktuální zabezpečení dat koncového uživatele pomocí příslušného uživatele. Pokud byly během testovací/ hodnotící fáze vytvořeny vlastní data a/ nebo pracovní výsledky je zabezpečení těchto dat rizikem koncového uživatele.

6.4 Používání demoverze je časově neomezeno. Po dobrovolné registraci je na časové období 42 dnů možnost uložit uvolněné vytvořené projekty a obrazová data na datový nosič. Pokud se koncový uživatel rozhodl, demoverzi registrovat, akceptuje, že bude identifikační znak hardwaru používaného IT – zařízení poslán společnosti MAXON. Společnost MAXON zabezpečí, že identifikační znak hardwaru nebude přístupný třetí osobě a bude použit pouze ke generování a validaci potřebného uvolňovacího kódu.

6.5 Všechna plnění, obzvláště každý druh podpory, které jsou k dispozici koncovému uživateli v rámci udělení licence od společnosti MAXON, mohou být za úhradu během hodnotící/ testovací fáze poskytnuty od společnosti MAXON.

 

§ 7 – Aktualizace a vylepšení

7.1 Při odběru aktualizací a vylepšení pro software se předpokládá platná licence pro předcházející verzi.

7.2 Po instalaci aktualizací a vylepšení může být předešlá verze dále používána pouze tehdy, pokud jsou aktualizace, vylepšení a všechny předešlé verze instalovány na tomtéž koncovém přístroji, předcházející verze příp. jejich kopie nesmí být předány třetí osobě ani přeneseny na jiný přístroj a koncový uživatel akceptuje, že všechny možné povinnosti, které má společnost MAXON s ohledem na podporu předcházejících verzí, mohou s poskytnutím aktualizací a vylepšení zaniknout.

 

§ 8 – Další vývoj

8.1 Na základě dalšího vývoje softwarových produktů společnosti MAXON může dojít k odchylkám mezi aktuálními a předešlými verzemi softwaru společnosti MAXON, což může mít za následek omezenou použivatelnost softwaru. Koncový uživatel akceptuje, že se nezobrazuje žádná vada věci, jakož i to, že je nutno v rámci dalšího vývoje softwaru provést případné úpravy a zabezpečit pracovní výsledky.

 

§ 9 – Narušení práv uživatele

9.1 Společnost MAXON je v případě narušení svých uživatelských práv – nehledě na další nárok na náhradu škody – oprávněna smlouvu vypovědět. Koncový uživatel má povinnost v tomto případě navrátit všechny softwary včetně celé průvodní dokumentace. Pokud byly zhotoveny bezpečnostní kopie, nebo byly v rámci kopírovacích licencí zhotoveny kopie, je nutno tyto kopie odstranit stejně jako je nutno vymazat software instalovaný na příslušném hardwaru. Koncový uživatel musí písemně prokázat společnosti MAXON na první vyžádání toto odstranění a vymazání.

 

§ 10 – Nedostupnost plnění

10.1 Pokud vznikne na základě násilných a neočekávaných událostí, které společnosti MAXON dodávku výrazně stěžují nebo znemožňují a to nejenom dočasně – k tomu patří zvláště provozní poruchy, stávky, výluka, úřední nařízení, nedostatek surovin, potíže s napojením energií, mobilizace, odboj atd., i když se to stane u dodavatelů společnosti MAXON nebo jejich subdodavatelů – nemusí společnost MAXON závazně sjednané lhůty a termíny dodržet. Opravňuje to společnost MAXON, dodávky příp. plnění odložit o dobu omezení včetně přiměřené doby záběhu nebo kvůli nesplněné části úplně nebo částečně odstoupit od smlouvy.

 

§ 11 – Záruka

11.1 Společnost MAXON zaručuje, že je software při náležitém používání na poskytnutém systému do značné míry s popsanými programovými specifikacemi v souladu. To platí pouze za předpokladu, že byla koncovým uživatelem instalována nejaktuálnější verze. Rozhodující pro záruku je přehled plnění a cenový přehled společnosti MAXON v okamžiku ukončení smlouvy. Absence nezdokumentovaných plnění nebo funkcí není závadou.

11.2 Pokud je software předán koncovému uživateli bez zaplacení licenčního poplatku, platí mezi oběma stranami následující ujednání:

11.2.1 MAXON přenechává dodaný software a nepřebírá záruku za to, že software je bez věcných a právních závad. To platí hlavně také s ohledem na porušení práv třetí osoby, zajištění nebo běžné používání, spolehlivosti pro určitý účel stejně jako absence virů. Společnost MAXON hlavně nezaručuje, že software bude běžet bez přerušení a bezchybně nebo že odpovídá požadavkům koncového uživatele.

11.3 Pokud byl software předán koncovému uživateli od společnosti MAXON, proti platbě licenčního poplatku, platí mezi oběma stranami následující ujednání:

11.3.1 Předpokladem pro akceptaci každého nároku na záruku je prokázání náležitého získání softwaru.

11.3.2 Společnost MAXON zaručuje, že je software vhodný pro stanovené použití v dokumentaci uživatele, která je předložena koncovému uživateli.

11.3.3 Záruka v tom smyslu, že software je pro stanovené požadavky a účely koncového uživatele dostačující a/ nebo, že je se softwarem a/nebo hardwarem, který byl koncovým uživatelem použit, avšak společností MAXON neurčen, kompatibilní, je výhradně vyloučena.

11.3.4 Za funkční poruchy, které nesouvisí se společností MAXON, obzvláště poruchy vznikající kvůli instalaci jiných programů třetí nabízející stranou („3rd party plugins“), za používání neautorizovaných hardwarových a/nebo, paměťových modulů, za funkční poruchy, které nejsou poruchami ze strany nabízející programované moduly a za používání provozního systému, který není společností MAXON povolen, nepřebírá společnost MAXON žádnou záruku.

11.3.5 Společnost MAXON zaručuje, že digitální datový nosič, na kterém je uložený software a na který bude software vyexpedován, stejně jako software připravený ke stažení v okamžiku vyexpedování příp. v okamžiku stažení jsou bezvirové. Po získání softwaru a k tomu příslušející dokumentace musí koncový uživatel neprodleně software prověřit a znatelné vady neprodleně, nejpozději do 14 dnů po získání softwaru, písemně podle specifikace závady oznámit společnosti MAXON. Stejně tak bezprostředně po zjištění je nutno společnosti MAXON písemně oznámit i vady, které nejsou všeobecně známé.

11.3.6 Odstranění závad se provede dle volby společnosti MAXON přes bezplatné vylepšení nebo náhradní dodávku ve formě aktualizace. Společnost MAXON se nezavazuje k odstranění závad, pokud koncový uživatel použil software proti této dohodě nebo proti návodu v dodané dokumentaci. Společnost MAXON není zejména povinna odstranit závady, pokud koncový uživatel provedl změny na softwaru bez souhlasu a/ nebo bez spoluúčasti společnosti MAXON. Pokud oprava nebo dodání náhrady dvakrát ztroskotá, může konečný uživatel licenční poplatek zaplacený společnosti MAXON snížit nebo od dohody se společností MAXON odstoupit a požadovat náhradu licenčního poplatku zaplaceného společnosti MAXON.

11.4 Záruka činí pro obchodní zákazníky 12 měsíců a pro uživatele 24 měsíců od dodání softwaru. Rozhodující je datum získání, v případě zaslání přes společnost MAXON, v příp. stažení softwaru fakturační datum.

11.5 MAXON ručí neomezeně při úmyslu či hrubé nedbalosti za újmu na životě, na těle, na zdraví, podle předpisů zákona o ručení za produkty, jakož i v rozsahu záruky převzaté společností MAXON. Při lehkém nedbalostním porušení povinnosti, která je pro dosažení smluvního účelu podstatná (kardinální povinnost), je ručení společnosti MAXON co do výše omezeno na škody, které jsou předvídatelné a typické. Pokračující ručení společnosti MAXON neexistuje.

11.6 Společnost MAXON neodpovídá u bezplatné verze ani u placené verze softwaru za škody jakéhokoliv druhu, které koncovému uživateli vznikly kvůli neinstalování aktualizací a/ nebo vylepšení.

11.7 Společnost MAXON výslovně doporučuje, nepoužívat souběžně více licenčních verzí softwaru na jednom IT – zařízení. S ohledem na vyskytující se nekompatibility a z toho vyplývající škody, zvláště také nepoužívání licencovaného softwaru, na základě paralelních instalací různých licenčních verzí softwaru, je jakákoliv záruka a odpovědnost výhradně vyloučena.

11.8 Pokud provedl koncový uživatel podle § 3.9 této dohody přípustné změny na softwaru, je jakákoliv záruka a odpovědnost, která je právně přípustná, vyloučena.

 

§ 12 – Ukončení smlouvy

12.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Může být z obou stran z důležitého důvodu bez dodržení lhůty vypovězena. Důležitým důvodem je zvláště každé nezanedbatelné porušení pravidel smlouvy.

12.2 V případě ukončení smlouvy je společnost MAXON oprávněna, stáhnout licenci, zabránit používání softwaru a přerušit jakoukoliv podporu přes aktualizace a/ nebo vylepšení.

 

§ 13 – Ochranná práva třetích osob

13.1 Pokud společnost MAXON vykonává nebo vykonávala smluvní předmětné plnění podle výrobního popisu, plánů, výkresů, instrukcí nebo jiných podkladů koncového uživatele, ručí tím za to, že provedením zakázky nebudou přímým ani nepřímým způsobem narušena práva třetích osob, zvláště žádná obchodní ochranná nebo autorská práva – dále pouze ochranná práva.

13.2 Zvláště představuje volnost práv třetích osob ohledně nestanovení podmínek společnosti MAXON vzhledem k vykonané dodávce a plnění. Společnost MAXON se nezavazuje k samostatnému prověření práv třetích osob. Na známá práva třetí osoby upozorní společnost MAXON koncového uživatele. Koncový uživatel zprostí společnost MAXON v případech § 13.1 nároků třetí osoby a bude kompenzovat na první žádost další škody vzniknuté společnosti MAXON.

13.3 Pokud třetí osoba v případech § 13.1 požaduje od společnosti MAXON podle stížnosti příslušnou právní ochranu, příslušné uživatelské právo nebo právo související s plněním na opomenutí dalšího plnění, výroby nebo dodání smluvních předmětů, je společnost MAXON – bez prověření právní situace – oprávněna odstoupit od smlouvy a požadovat od koncového uživatele náhradu dosavadních nákladů.

13.4 Společnost MAXON pošle zpět předané podklady, předměty apod., které ne směrovaly k zakázce, na žádost proti úhradě nákladů. Jinak je společnost MAXON oprávněna, tyto podklady a předměty tři (3) měsíce po odevzdání nabídky zničit.

13.5 Pokud byl software předán koncovému uživateli proti úhradě licenčního poplatku, bude společnost MAXON uplatňovat vůči koncovému uživateli soudní nároky kvůli porušení ochranních práv třetí osoby podle § 13.5 této dohody.

13.6 Toto předpokládá, že

 • koncový uživatel na základě zjištění možného nároku společnosti MAXON dá neprodleně písemně vědět společnosti MAXON.
 • koncový uživatel bude při uplatňování nároku se společností MAXON společně jednat, přičemž koncový uživatel už teď akceptuje, že bude provádět hájení nároků přes společnost MAXON.

13.7 Společnost MAXON si v tomto případě vyhrazuje výhradní právo k rozhodování o hájení nebo dalším uplatňování reklamující strany a nese v případech náležitého oznámení náklady hájení nebo uplatnění nároku jak mimosoudní tak i soudní. Společnost MAXON přebírá v případě právoplatného rozhodnutí stejně tak další nároky na náhradu škody. Společnost MAXON si vyhrazuje právo, opatřit odpovídající licence nebo obměnit software, aby se již nevyskytovali porušení ochranných práv třetí osoby.

13.8 Odpovědnost za porušení práv třetí osoby je vedle hlavní výluky odpovědnosti v této dohodě dále výhradně vyloučena, pokud koncový uživatel nebo třetí osoba ve své zakázce provedli změny na softwaru, ve kterých spočívá porušení práva, pokud nedodržují návody v dokumentaci softwaru a/ nebo byl použit software s jinými softwarovými produkty nebo službami třetí osoby, kterých používání společnost MAXON neautorizovala.

 

§ 14 – Ochrana dat

14.1 Za účelem registrace zákazníka, zpracování zákaznických zakázek a kontroly právoplatného používání licenčního softwaru jsou osobní údaje koncového uživatele ve smyslu Spolkového zákona o ochraně dat uloženy u společnosti MAXON. Tyto údaje slouží výhradně pro účely smlouvy. Pokud je použita online – nabídka k objednání zboží, může ale být za účelem vykonání zakázky požadováno předání osobních údajů třetí osobě. Tato data jsou uložena a předána pouze, pokud jsou podstatná pro vykonání zakázky. Také třetí osoby na údajích v rámci vykonání zakázky jsou příp. předány, v zákonných předpisech jsou povinná místa navázána pro styk s osobními údaji. Pokud je společnost MAXON zákonně nebo přes soudní rozhodnutí k tomu zavázána, jsou údaje předány pouze na povinná místa. Pokud je to povoleno, informuje společnost MAXON koncového uživatele ohledně předání jeho dat. Stejně tak je vyloučeno předání osobních údajů třetí osobě k reklamním účelům nebo pro tržní průzkum a výzkum veřejného mínění, bez souhlasu osoby, které se to týká.

14.2 Jestliže má software funkci Poslat informace společnosti MAXON, může koncový uživatel tuto funkci během instalace, registrace nebo používání softwaru aktivovat a deaktivovat. Aktivace této funkce ovlivňuje, že software posílá přes stávající spojení sítě čas od času automaticky softwarové a hardwarové informace společnosti MAXON. Tyto informace jsou zejména verze a územní a jazyková nastavení softwaru, systémové informace k použitému hardwaru, jakož i data o používání a konfiguraci softwaru koncovým uživatelem a u softwaru se vyskytující problémy. Obsahy a soubory vyhotovené a zpracovávané koncovým uživatelem, jakož i osobní data, jako jeho jméno nebo adresa, nejsou na MAXON zasílány. MAXON nespojí zaslané informace s osobními daty a nepoužívá je k identifikaci koncového uživatele nebo ke zhotovení profilu uživatele.

14.3 MAXON uloží, zpracuje a použije zaslané informace ke statistickým účelům a ke zlepšení svých produktů a služeb a bude je předávat třetím osobám nebo používat k jiným účelům jen se souhlasem koncového uživatele

 

§ 15 – Vývoz

15.1 Koncový uživatel je upozorněn, že vývoz dodávaného softwaru může podle příslušných exportních ustanovení Spolkové republiky Německo, Evropské unie a/ nebo Spojených států amerických, příp. na základě jeho druhu použití nebo jeho koncového použití, podléhat povinnosti povolení nebo může být vyloučen a kvůli porušení soudně stíhán. Koncový uživatel proto zaručuje striktní dodržování všech národně a/ nebo mezinárodně platných exportních ustanovení a případně opatřit požadované povolení.

15.2 Koncový uživatel se v tomto ohledu zavazuje prověřit a zajistit, že:

 • žádné firmy a osoby, které jsou uvedené na seznamu zakázaných osob „Denied Persons List“ (DPL) amerického ministerstva hospodářství, nebudou dodávat US – původní zboží, -software a -technologie;
 • žádné firmy a osoby, které jsou uvedeny na seznamu speciálních národů „Specially Designated Nationals“ a seznamu zablokovaných osob amerického ministerstva financí nebo na seznamu teroristů EU, nebudou dodávat.;
 • budou dodrženy příslušné rezoluce OSN, nařízení EU a německých zákonů stejně jako seznamů kompetentních německých úřadů;
 • je dodržován předmětný seznam „Entity List“ amerického ministerstva;
 • nebudou provedeny žádné dodávky na osoby, které jsou zalistovány na neověřeném seznamu amerického ministerstva hospodářství.

15.3 Společnost MAXON charakterizuje informace, software a dokumentaci s ohledem na povinnost povolení podle německého vývozního seznamu a se znamu vývozu EU stejně jako americký obchodní kontrolní seznam „US Commerce Control List“, pokud je to právně potřebné. V případě porušení výše uvedených povinností koncovým uživatelem je na první požádání společnost MAXON osvobozena od všech nároků a všechny škody, které proti společnosti MAXON uplatnil dodavatel nebo poskytovatel licence společnosti MAXON, třetí osoba nebo státní a/ nebo mezinárodní úřady příp. organizace, budou uhrazeny. Společnost MAXON na vyžádání vyjmenuje koncovému uživateli příslušná jednací místa pro další informace.

 

§ 16 – Vyúčtování

16.1 Koncový uživatel je oprávněn k vyúčtování vůči společnosti MAXON pouze v případě, že jeho protinávrhy právoplatně stanoveny a jsou nepopíratelné. Uplatnění práva koncovým uživatelem z jiných důvodů než jsou nároky, které se zakládají na této smlouvě, je vyloučeno.

 

§ 17 – Salvátorská klauzule

17.1 Pokud je ustanovení této smlouvy neplatné nebo bude neplatné nebo tato dohoda má právní mezery, zůstává právní účinnost ostatních ustanovení nedotčená. Místo neplatných ustanovení platí zákonné ustanovení, které přijde nejdříve. Pokud neexistuje žádné zákonné nařízení, platí jako ujednané ustanovení to, které bude oběma stranami určeno; totéž platí i v případě právních mezer.

 

§ 18 – Jiné

18.1 Tato dohoda řeší všechna práva a povinnosti mezi společností MAXON a koncovým uživatelem. Změny a dodatečná dohoda si vyžaduje písemnou formu.

18.2 Tato dohoda podléhá právu Spolkové republiky Německo pod výlukou kupního práva OSN.

18.3 Jako místo zdanitelného plnění a místo soudu pro všechny právní spory, které souvisí s touto dohodou, je mezi stranami dohodnut Friedrichsdorf, pokud je to přípustné.

18.4 Doplňkově platí všeobecné dodací, servisní a platební podmínky ve svém aktuálním stavu.

18.5 Pokud je tato smlouva vyhotovena ve více jazykových mutacích, je závazné německé znění a ostatní znění jsou pouze informativní. V případě nesrovnalosti nebo rozporu má německé znění přednost před ostatními zněními.

 

Stav: 02.07.2013